Reklama Gora

Video

 

 

POLECAMY

Polecamy  Biuletyn PRP - Numer

Najnowsza książka "Operacja Terror" już w sprzedaży. Do książki załączony jest na płycie DVD film fabularny pod tym samym tytułem. Zapraszamy!

Adwentowej nadziei na spotkanie z Panem towarzyszy także radość. Dlatego człowieka żyjącego nadzieją, rozpoznajemy po radości.

Radość w Piśmie świętym 

Zaraz po słowach umocnienia „Nie bój się”, spotkamy w Biblii nawoływanie i zaproszenie Boga do radości. Także tej radości najtrudniejszej, która w obliczu świadomości zła, jest często niewidoczna dla oczu, ale daje umocnienie sercu. Biblijna radość nie jest tylko okazjonalnym doświadczeniem uczuć czy emocji. Stanowi podstawową częścią osobistego spotkania z Panem.

W Starym Testamencie słowo radość jest używane najczęściej na określenie radości doczesnych, ziemskich, ale także autorzy biblijni posługują się nim, zwłaszcza w psalmach, na wyrażenie radości, jakiej człowiek doznaje przez kontakt z Bogiem. W ten sposób Stary Testament przypomina, że prawdziwa radość ma swoje źródło w Bogu. Już samo stworzenie świata i wszystkiego, co ten świat napełnia ludzi radością. W Księdze Rodzaju czytamy, że wszystko co Bóg stworzył było bardzo dobre i dlatego radowało człowieka. Szczególnym darem, który wywoływał radość patriarchów, proroków, jak również i całego narodu wybranego, jest życie ziemskie. Wielki smutek przeżywały biblijne kobiety: Sara żona Abrahama, Rebeka żona Izaaka, czy Anna matka Samuela, a nawet Elżbieta żona Zachariasza aż do momentu, kiedy mogły pochwalić się swoim potomstwem. W chwili, kiedy wydały na świat nowe życie, radość zapanowała w nich samych i w ich rodzinach. Z radością płynącą z posiadania dóbr ziemskich Stary Testament łączy radość związaną z nadejściem czasów mesjańskich. Przez Mesjasza i dzięki Niemu Bóg pocieszy swój lud, rozgromi Jego wrogów i sprawi, że będą się cieszyć z Jego zmiłowania i zbawienia. Wtedy też Bóg zawrze z ludzkością nowe Przymierze.

Nowy Testament mówi o radości zarówno w znaczeniu świeckim, jak i religijnym. W świeckim znaczeniu najczęściej wyraża ona pozdrowienia, przekazane drugiej osobie. Stąd Gabriel mówi do Maryi: „Bądź pozdrowiona pełna łaski, Pan z Tobą”. Przy pojmaniu Jezusa w Getsemani, Judasz przychodzi do swego Mistrza i mówi: „Witaj Rabbi” i pocałował go. Sam Jezus, gdy po zmartwychwstaniu ukazał się niewiastom, powiedział do nich: „Witajcie”. W religijnym znaczeniu słowo to jest powiązane z osobą Zbawiciela i wyraża radości płynące albo z bezpośredniego kontaktu z Jezusem, albo z powodu osiągnięcia tego wszystkiego, co prowadzi do Niego (nawrócenie się, pokuta, nadzieja spotkania się z Chrystusem, szczególnie zmartwychwstałym). Św. Łukasz w swoich trzech przypowieściach: o zagubionej owcy, zagubionej drachmie i synu marnotrawnym używa słowa radość, które oznacza pojednanie się człowieka z Bogiem.

Bardzo często św. Łukasz mówi o radości, której źródłem jest „pełnia czasu” i przyjście na świat Jezusa Chrystusa. Oznaczało to nastanie ostatecznego odkupienia Bożego i wypełnienie trwającego tyle wieków adwentu. Anioł nad stajenką mówi do pasterzy: „Nie bójcie się, zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan”. Św. Łukasz mówi też o radości apostołów z udanej wyprawy misyjnej. Chrystus odpowiada im, że prawdziwa radość powinna dotyczyć nie ich sukcesów doczesnych i chwilowych: „Nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się z tego, że wasze imiona są zapisane w niebie”.

Mając świadomość, że radosne oczekiwanie adwentowe dopełnia się i Pan jest już blisko, wyśpiewujmy wraz z Maryją swoim sercem i swoim życiem radosny hymn uwielbienia na cześć Boga.

Breadcrumbs

Radio Pomost

Sorry this page uses a flash based native radio and needs adobe flash 10+ support.
Download Flash here.

ReklamaWszystkie teksty zawarte na tej stronie mog być wykorzystane tylko za zgodą autora strony, lub autora tekstu

Wykorzystanie bez zgody, oznacza zamanie praw autorskich, grożące sankcjami prawnymi

Copyright Radio Pomost Arizona © 2013.